Beleidsplan 2022-2023 Stichting Kulturhus Denekamp


Inleiding
De Stichting Kulturhus Denekamp is opgericht bij notariële akte op 23 juni 2008.


De statutaire doelstelling luidt als volgt:


a. Het realiseren van een Kulturhus;
b. Het onderhouden en beheer van het gebouw dat dienst doet als Kulturhus;
c. Het mede gestalte geven aan het ideaal van het Kulturhus in de gemeente Dinkelland en in het bijzonder de gemeente Denekamp;
d. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
De stichting tracht haar doel sub a. en b. onder meer te verwezenlijken door het sluiten van overeenkomsten met de gebruikers van voormeld gebouw, het sluiten van onderhoudsovereenkomsten, alsook door het optreden als intermediair bij het sluiten van die overeenkomsten en het verstrekken van die opdrachten door de gebruikers. De stichting tracht haar doel sub b. onder meer te verwezenlijken door het (doen) organiseren van culturele activiteiten ten behoeve van de gehele bevolking van Dinkelland en Denekamp in het bijzonder, het organiseren en bevorderen van welzijnsactiviteiten, de zorg- en dienstverlening, waarbij de verbinding met de gebruikers voorop staat.


De oprichting heeft destijds plaatsgevonden met het doel om de leefbaarheid en het voorzieningenniveau in Denekamp te kunnen waarborgen. Om dit te kunnen realiseren is besloten om een Kulturhus te realiseren. Daartoe is op 18 mei 2010 een overeenkomst met de gemeente Dinkelland gesloten waarbij is overeengekomen dat de Stichting de ontwikkeling, de realisatie en de exploitatie van het Kulturhus Denekamp op zich zal nemen, alsmede nadere bepalingen zijn opgenomen op het gebied van onder andere financiering, onderhoud en exploitatie.
In november 2011 heeft het Kulturhus haar deuren geopend.


Missie en visie


Onze missie en visie:


Het Kulturhus is er voor iedereen in Denekamp en werkt volgens het principe ‘door bewoners, voor bewoners’.


We ondersteunen initiatieven van inwoners of inwonersgroepen op het gebied van welzijn, sport, cultuur en educatie; we faciliteren, leggen verbindingen tussen organisaties en hebben een groot aanbod van activiteiten en dienstverlening voor alle inwoners, van jong tot oud.
We dragen bij aan een vitale gemeenschap, waarin mensen tot hun recht komen. ‘Ontmoeten’, ‘verbinden’ en ‘ondernemend’ staan centraal.
Door en voor inwoners, door het benutten van talenten. Met vrijwilligers waar het kan, en met professionals waar het moet.
Wij willen dit bereiken door ook voldoende activiteiten te ontplooien.Dat doen we niet alleen. We werken samen en delen kennis met onze vrijwilligers en vele partners. Onze vrijwilligers vormen hierbij een onmisbare schakel.


De volgende kenwaarden zijn voor ons het uitgangspunt:


 Laagdrempelig

- Een plek (onvoorwaardelijk)voor iedereen
- Een plek om elkaar te ontmoeten
- Gastvrijheid staat voorop
- Verbinden


Ondernemend

- In beweging
- blijven ontwikkelen
- vernieuwen
- uitdagen


Realisatie doelstelling en wijze verwerving inkomsten


Zoals reeds bij de inleiding aangegeven wil de Stichting haar doelen onder andere realiseren door het sluiten van overeenkomsten met de gebruikers, alsmede het (doen) organiseren van culturele activiteiten, het organiseren en bevorderen van welzijnsactiviteiten, de zorg- en dienstverlening, waarbij de verbinding met de gebruikers voorop staat.
Er worden meerdere diverse activiteiten georganiseerd door het Kulturhus, maar ook initiatieven van de burgers en organisaties vinden steeds meer plaats in het Kulturhus. Na de coronajaren, waarin de activiteiten nagenoeg geen doorgang konden vinden, is in 2022 weer een start gemaakt en zal dit in 2023 verder worden uitgebreid.
De algemene leiding is in handen van een Stichtingsbestuur. De Stichting heeft 2 medewerkers in dienst, een coördinator voor 28 uur en een facilitair medewerkster voor 20 uur. Daarnaast wordt op grote schaal gebruikt gemaakt van een 50-tal vrijwilligers.


De huurinkomsten vormen een belangrijke bron van inkomsten. De Stichting heeft (meer)jarige huurovereenkomsten gesloten met haar vaste gebruikers. Tevens worden ruimten verhuurd en ter beschikking gesteld voor diverse culturele en welzijnsactiviteiten.
Daarnaast worden culturele activiteiten gehouden in de theaterzaal van het gebouw. Hierbij vormen de entree opbrengsten van het filmhuis en theatervoorstellingen een belangrijke bron van inkomsten tezamen met de daaraan gerelateerde horeca inkomsten.

Daar waar mogelijk zullen op projectmatige basis bronnen van subsidies worden aangeboord.
Voor een nadere gedetailleerde uiteenzetting van de activiteiten wordt verwezen naar het activiteitenverslag genaamd “Programmering”.


Besteding en reservering gelden


De inkomsten van de Stichting worden aangewend om de lopende uitgaven te kunnen betalen. Deze bestaan uit huurrechten voor films, vergoedingen aan artiesten, inkopen van voedsel en drank, het betalen van de personeelskosten, huisvestings- en algemene kosten.
Daarnaast wordt een deel van de inkomsten gereserveerd voor toekomstige uitgaven in verband met investeringen in en vervangingen van inventarissen en het uitvoeren van investeringen en groot onderhoud van het gebouw. In dit kader en op basis van economische, maatschappelijke overwegingen en van overheidswege zal ook worden ingezet op investeringen in duurzaamheid. In 2018 heeft een investering plaatsgevonden in het klimaatbeheersingssysteem en in 2021 in een kwalitatief hoogwaardig zonne-energiesysteem door het plaatsen van zonnepanelen, omvormers en toebehoren. Een volgend project betreft het vervangen van de lampen in Ledverlichting in 2023.


Financiële verantwoording

De Stichting voert zelfstandig de financiële administratie m.b.v. een on-line boekhoudpakket. Jaarlijks legt het bestuur verantwoording af met de jaarrekening. De jaarrekening wordt daartoe samengesteld door het accountantskantoor Eshuis Accountants en Belastingadviseurs o.b.v. door de Stichting aangeleverde informatie.
Tevens stelt het bestuur jaarlijks een begroting op voor het komende jaar.


Beloningsbeleid

Het bestuur van de Stichting bestaat uit 6 bestuurders. De leden van het bestuur zijn onbezoldigd en nemen deel op vrijwillige basis.
Het personeel dat in dienst is van de Stichting wordt beloond op basis van de cao Sociaal Werk.


Strategie en toekomst

Het Kulturhus is niet meer weg te denken uit het dorp. Het levert een positieve bijdrage aan de leefbaarheid door de vele mogelijkheden van activiteiten. Daarnaast
is er ook gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Het Kulturhus heeft bestaansrecht en is verankerd in de samenleving.
Om de continuïteit te kunnen blijven waarborgen zal een sponsorbeleid worden geformuleerd. Er zal een onderzoek worden gedaan naar de behoeften die er leven in het dorp. Naar aanleiding daarvan zal een programma worden opgesteld.


Algemene en organisatorische gegevens


Naam en vestigingsadres:
Stichting Kulturhus Denekamp
Oranjestraat 21
7591 GA Denekamp
Telefoon 0541 – 745 300
Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website: https://kulturhusdenekamp.nl
KvK-nummer: 08178470
Fiscaal nummer: 8196.93.364


Samenstelling Bestuur:


J.H.J. Hilbrink (voorzitter)
R.J.G. Blokhuis (penningmeester)
S.G.M. Brilhuis - Koehorst (secretaris)
C.J.M. Asma-Leus
H.M.L. Leushuis-Assen
T. Olde Dubbelink


Denekamp, maart 2023